นายกฯหนุนจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม “จ้างงานกลุ่มเปราะบาง ส่งเสริมอาชีพคนพิการ”


Share: